RODO - DODO

Ochrona Danych Osobowych

Inspektor ochrony danych w Komendzie Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim:

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Unii Europejskiej) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych)

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Lubelskim, z siedzibą przy ulicy Żeromskiego 4, telefon 47 81 54 216.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Komendzie Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim – e-mail: iod.tomaszowlubelski@lu.policja.gov.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
 1. wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (artykuł 6 ustęp 1 litera c Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych), w szczególności:
 • wykonywania zadań podmiotu administracji publicznej,
 • w zakresie realizacji zadań pracodawcy,
 • realizacji zobowiązań na rzecz podmiotów uprawnionych do otrzymywania danych w ramach konkretnego postępowania prowadzonego na podstawie prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego,
 • zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych informacji;
 • do celów archiwalnych i statystycznych;

 

 1. wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi( artykuł 6 ustęp 1 litera e Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych);
 2. ochrony żywotnych interesów osób, których dane dotyczą, np. do celów humanitarnych, ratowania życia i zdrowia ludzkiego, w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof (artykuł 6 ustęp 1 litera d Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych);
 3. wykonania umowy, jeżeli  jest Pani/Pana stroną takiej umowy zawartej z Administratorem bądź jego przedstawicielem prawnym oraz do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy. W przypadku kiedy podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne, odmowa ich podania może uniemożliwić realizację Pani/Pana żądania bądź zawarcie umowy (artykuł 6 ustęp 1 litera b Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych)

 

 1. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane, a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – przez czas określony w tych przepisach.
 2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 3. dostępu do treści danych, na zasadach określonych w artykuł 15 Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych;
 4. sprostowania danych, na zasadach określonych w artykuł 16 Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych;
 5. usunięcia danych, na zasadach określonych w artykuł 17 Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, w tym przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody, gdy ich dalszego przetwarzania nie wymaga przepis prawa krajowego bądź prawa UE. W pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
 6. ograniczenia przetwarzania danych, na zasadach określonych w artykuł 18 Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych - jeżeli  kwestionuje Pani/Pan prawidłowość przetwarzanych danych, uważa, że są przetwarzane niezgodnie z prawem bądź sprzeciwia się ich przetwarzaniu ale nie zgadza się na ich usunięcie;
 7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na zasadach określonych w artykuł 21 Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

 

 1. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych w dowolnym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ulicy Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 3. Administrator  przekazuje dane osobowe jedynie organom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

 

Ograniczenia stosowania Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych:


Do przetwarzania danych osobowych w zakresie działalności archiwalnej, na podstawie artykułu. 22b ustęp 1 i 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ogranicza się stosowanie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych:

 • artykuł 16 – prawo do sprostowania danych – w ten sposób, że administrator danych przyjmie od osoby, której dane dotyczą, pisemne sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące jej danych osobowych, nie dokonując ingerencji w materiały archiwalne;
 • 18 ustęp 1 litera a i b – prawo do ograniczenia przetwarzania – w zakresie niezbędnym do korzystania z materiałów archiwalnych zgodnie z ustawą, bez naruszania istoty ochrony danych osobowych zawartych w tych materiałach, także w przypadku pierwotnego zbierania danych w sposób bezprawny albo w przypadku nieprawdziwości, nieścisłości lub niekompletności danych;
 • wykonanie obowiązku, o którym mowa w artykule 15 ustęp 1 i 3 – prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą – następuje w zakresie, w jakim dane osobowe podlegające udostępnieniu mogą być ustalone za pomocą istniejących środków ewidencyjnych.

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 roku o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości - dalej „ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680”.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Lubelskim, z siedzibą przy ulicy Żeromskiego 4, telefon 47 81 54 216.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Komendzie Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim – e-mail: iod.tomaszowlubelski@lu.policja.gov.pl.
 3. Cel przetwarzania danych osobowych:
 • rozpoznawanie, zapobieganie, wykrywanie i zwalczanie czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywanie tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

Prawa osób, których dane są przetwarzane na podstawie ustawy wdrażającej dyrektywę 2016/680:

 • prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych, dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ulica Stawki 2, 00-193 Warszawa, fax: 22 531-03-01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl;
 • prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby.

 

 

Powrót na górę strony