Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności tomaszowskiej policji

Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Lubelskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim.

Data publikacji strony internetowej: 23-09-2020

Data ostatniej aktualizacji:29-03-2023


Status dostępności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • nie wszystkie linki posiadają atrybut tytuł;
 • nie wszystkie pliki są dostępne cyfrowo;
 • część plików (format PDF) nie jest dostępnych cyfrowo;
 • dokumenty mogą nie mieć dowiązanych etykiet tekstowych; 
 • dokumenty tekstowe i graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 roku nie spełniają wymogów dostępności (ich zawartość nie jest niezbędna do realizacji bieżących zadań);
 • większość filmów nie posiada napisów dla osób niesłyszących i słabosłyszących;
 • nie wszystkie obrazy graficzne posiadają tekst alternatywny;
 • w wielu przypadkach teksty są wyjustowane.

Powody niezgodności lub wyłączenia:

 • treści pochodzą od innych podmiotów;
 • treści opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej; 
 • multimedia opublikowane przed 23 września 2020 roku nie wymagają zapewniania dostępności; 
 • niedostępne treści nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego; 
 • pliki PDF, DOC i tym podobne - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie;
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Administratorzy i redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby treści zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. Strona posiada mapę serwisu, możliwość zmiany rozmiaru tekstu, widoczny fokus, wyróżnienie odnośników.

Oświadczenie sporządzono w dniu 29.03.2023 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Ułatwienia dostępu

Strona internetowa lubelskiej Policji może być obsługiwana bez użycia myszki. Nawigacja odbywa się za pomocą klawisza Tab (Shift +Tab).

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Strona posiada wersję wysoki kontrast.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest młodszy aspirant Małgorzata Pawłowska, adres poczty elektronicznej: rzecznik.kpptomaszowlubelski@lu.policja.gov.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 47 81 54 220

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji i tym podobne. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później, niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji wnoszący żądanie może złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Lubelskim

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na ulicy Żeromskiego 4 w Tomaszowie Lubelskim. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy i numerem budynku oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Wejście główne znajduje się na parterze od ulicy Żeromskiego.

W holu głównym znajduję się recepcja oraz stanowisko dyżurnego. Dyżurny obsługuje interesantów oraz powiadamia policjanta lub pracownika Policji o oczekującym interesancie.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z recepcji i poruszają się po terenie komendy w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika Komendy Powiatowej Policji (osoby wprowadzającej) po uprzednim wpisaniu przez dyżurnego do książki osób odwiedzających i wydaniu przepustki. Przejście z recepcji do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami z systemem zabezpieczającym.

Interesanci mogę być obsłużeni w holu w głównym wejściu do budynku.

W budynku znajduje się winda. Toaleta dla interesantów znajduję się w holu głównym na paterze. Toalety w budynku przystosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózku. Przed budynkiem, na parkingu dla interesantów od ulicy Żeromskiego wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku znajduje się pętla indukcyjna.

W budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. 


Posterunek Policji w Lubyczy Królewskiej

Siedziba Posterunku Policji w Lubyczy Królewskiej, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na ulica Kolejowej 8 w Lubyczy Królewskiej. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy i numerem budynku oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Wejście główne znajduje się na parterze od ulicy Kolejowej.

W głównym wejściu znajduję się punkt przyjęcia interesantów. Policjant obsługuje interesantów. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Przejście do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami z systemem zabezpieczającym.

Interesanci mogę być obsłużeni przy wejściu głównym do budynku.

Toalety w budynku przystosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózku. Przed budynkiem, na parkingu dla interesantów wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma windy.

W budynku nie znajduje się pętla indukcyjna.

W budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.


Posterunek Policji w Łaszczowie

Siedziba Posterunku Policji w Łaszczowie, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na ulicy Chopina 3 w Łaszczowie. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy i numerem budynku oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Wejście główne znajduje się na parterze przy ulicy Chopina.

Przy wejściu znajduję się punkt przyjęcia interesantów. Policjant obsługuje interesantów. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie.

Toalety w budynku nie są przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku. Przed budynkiem, na parkingu wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma windy.

W budynku nie znajduje się pętla indukcyjna.

W budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.


Posterunek Policji w Tyszowcach

Siedziba Posterunku Policji w Tyszowcach, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na ulicy Rynek 1 w Tyszowcach. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy  i numerem budynku oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Wejście główne znajduje się na parterze od ulicy Rynek.

W głównym wejściu znajduję się punkt przyjęcia interesantów. Policjant obsługuje interesantów. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Przejście do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami z systemem zabezpieczającym.

Interesanci mogę być obsłużeni przy wejściu głównym do budynku.

Toaleta dla interesantów znajduję się na paterze. Toalety w budynku przystosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózku. Przed budynkiem, na parkingu dla interesantów wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób  z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma windy.

W budynku nie znajduje się pętla indukcyjna.

W budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.


Posterunek Policji w Suścu

Siedziba Posterunku Policji w Suścu, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na ulicy Tomaszowskiej 2 w Suścu. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy i numerem budynku oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Wejście główne znajduje się na parterze od ulicy Tomaszowskiej.

Przy wejściu znajduję się punkt przyjęcia interesantów. Policjant obsługuje interesantów. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie.

Toalety w budynku przystosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózku. Przed budynkiem, na parkingu dla interesantów wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie znajduje się pętla indukcyjna.

W budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.


Posterunku Policji w Ulhówku

Siedziba Posterunku Policji w Ulhówku, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na ulicy Tomaszowskiej 131 w Ulhówku. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy i numerem budynku oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Wejście główne znajduje się na l piętrze budynku przy ulicy Tomaszowskiej.

Przy wejściu znajduję się punkt przyjęcia interesantów. Policjant obsługuje interesantów. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie.

Toalety w budynku nie są przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku. Przed budynkiem, na parkingu dla interesantów wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób  z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma windy.

W budynku nie znajduje się pętla indukcyjna.

W budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza Polskiego Języka Migowego lub Systemu Językowo - Migowego on-line, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi.

Informacje dotyczące pomocy w załatwieniu sprawy dla osób posługujących się językiem migowym można znaleźć klikając w link: Informacja dla osób posługujących się językiem migowym

 

 

Powrót na górę strony