Informacja dla uczestników zdarzeń drogowych

Informacja dla uczestników zdarzeń drogowych

ZASADY UDZIELANIA INFORMACJI ZAKŁADOM UBEZPIECZEŃ, UBEZPIECZENIOWEMU FUNDUSZOWI GWARANCYJNEMU, POLSKIEMU BIURU UBEZPIECZYCIELI KOMUNIKACYJNYCH LUB RZECZNIKOWI FINANSOWEMU

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim

ulica Stefana Żeromskiego 4

22-600 Tomaszów Lubelski

Sekretariat: numer telefonu 47 815 42 52

fax 47 815 42 51

notatki z wypadków i kolizji, numer telefonu 47 815 42 52,

e-mail: komendant.kpptomaszowlubelski@lu.policja.gov.pl

Zgodnie z artykułem 42 ustęp 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dziennik Ustaw z 2015 rok, pozycja 1844 z późniejszymi zmianami) Policja na wniosek zakładu ubezpieczeń, w zakresie zadań przez ten zakład ubezpieczeń wykonywanych i w celu ich wykonania, w związku z wypadkiem lub zdarzeniem losowym będącym podstawą ustalania odpowiedzialności, udziela informacji o stanie sprawy oraz udostępnia zebrane materiały, jeżeli są one niezbędne do ustalenia okoliczności tych wypadków i zdarzeń losowych oraz wysokości odszkodowania lub świadczenia.

Należy nadmienić, że adekwatne uprawnienia do uzyskiwania informacji o stanie sprawy oraz dostępu do zebranych materiałów, posiadają Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz Rzecznik Finansowy, w zakresie zadań przez nie wykonywanych i w celu ich wykonania.

Forma w jakiej powyższa informacja może być przekazywana, została wskazana w § 6 zarządzenia numer 31 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 października 2015 roku w sprawie metod i form prowadzenia przez policję statystyki zdarzeń drogowych (Dziennik Ustaw Komendy Głównej Policji z dnia 26 października 2015 roku.) to jest: „informacje o zdarzeniach drogowych przetwarzane w System Ewidencji Wypadków i Kolizji, zawierające niezbędne dane do ustalenia okoliczności tych zdarzeń oraz wysokości odszkodowania lub świadczenia, mogą być udostępniane zakładom ubezpieczeń, innym uprawnionym ustawowo w tym zakresie instytucjom ubezpieczeniowym oraz osobom uczestniczącym w zdarzeniu, w formie wydruku z Krajowego Systemu Informacyjnego Policji w postaci „notatki informacyjnej o zdarzeniu drogowym”.

Wzór notatki do podglądu –Załącznik 2a

Informacja w powyższym zakresie udzielana jest na wniosek, przez komórkę organizacyjną Policji, w której wykonywane są czynności w sprawie.

 

ZASADY UDZIELANIA INFORMACJI I WYDAWANIA ZAŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH UDZIAŁU W ZDARZENIU DOROGWYM


Zgodnie z artykułem 44 ustęp 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2017 roku pozycja 128 z późniejszymi zmianami) uczestnik zdarzenia drogowego jest zobowiązany do przekazania innemu uczestnikowi zdarzenia drogowego / jest uprawniony do uzyskania od innego uczestnika zdarzenia drogowego: danych personalnych, danych personalnych właściciela lub posiadacza pojazdu oraz danych dotyczących zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Również artykuł 16 ustęp 2 punkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst jednolity z dnia 21 listopada 2016 roku Dziennik Ustaw z 2016 roku pozycja 2060 z późniejszymi zmianami) w przypadku zaistnienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem obowiązkowym, nakłada na osobę objętą tym ubezpieczeniem obowiązek udzielenia pozostałym uczestnikom zdarzenia niezbędnych informacji koniecznych do identyfikacji zakładu ubezpieczeń, łącznie z podaniem danych dotyczących zawartej umowy ubezpieczenia.

W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających uzyskanie przez osobę uczestniczącą w zdarzeniu drogowym informacji, o których mowa powyżej, na jej prośbę mogą one zostać przekazane ustnie przez policjanta obsługującego zdarzenie drogowe lub policjanta prowadzącego postępowanie w sprawie.

Możliwe jest również otrzymanie przedmiotowych informacji w formie pisemnej. Na podstawie artykułu 217 § 2 punkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dziennik  Ustaw z 2015 roku pozycja 23 z późniejszymi zmianami), organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie, jeżeli ze względu na swój interes prawny, w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów, żąda tego osoba ubiegająca się o zaświadczenie.

Powyższe jest zgodne z artykułem 23 ustęp 1 punkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2016 roku, pozycja 922 z późniejszymi zmianami), gdyż przetwarzanie danych jest dopuszczalne, jeżeli jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

W celu uzyskania zaświadczenia o udziale w zdarzeniu drogowym, wypełniony wniosek -Załącznik 3 należy złożyć w siedzibie

Komendy Powiatowej Policji wTomaszowie Lubelskim
ulica Stefana Żeromskiego 4
22-600 Tomaszów Lubelski

Wnioski można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 złotych na konto kasy
Urzędu Miasta w Tomaszowie Lubelskim,
22-600 Tomaszów Lubelski
ulica Lwowska 55
numer rachunku:
06 9639 0009 2001 0014 2960 0001 BS w Tomaszowie Lubelskim
tytułem: Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o zdarzeniu drogowym.

Wydawanie zaświadczeń odbywa się w terminie do 7 dni od daty złożenia wniosku.

Wzór zaświadczenia –Załącznik 2b

Należy nadmienić, że jeżeli zakład ubezpieczeń zwróci się do Policji o udzielenie powyższej informacji, otrzymuje ją bezpłatnie.

 
 
Ocena: 0/5 (0)
 
Powrót na górę strony